Kullanıcı Sözleşmesi

Kişisel verilerin korunması kanunu gereği

Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince

Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Odamız tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amacıyla bağlı olarak aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. İş bu aydınlatma metninde yer alan veri sorumlusu ‘Sakarya 20. Bölge Eczacı Odası’ olup; ilgili kişi ise ‘Sakarya 20. Bölge Eczacı Odası ve Kocaeli 31. Bölge Eczacı Odası'na bağlı bulunan eczacılardır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 10. Maddesi ve bu maddeye göre 10/03/2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca veri sorumlusu olarak Oda’ nın işlenecek ve kaydedilecek veriler konusunda yapılan çalışma konusunda ilgili kişi olan eczacıları aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır.


Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri, toplanma ve saklanma yöntemleri ile aktarılması:

Bilindiği üzere; eczacılar, her ay reçete teslimi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na gitmektedirler. Oda tarafından reçete teslimine giden eczacılarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu içerisindeki bekleme sürelerini azalabilmek amacıyla randevu alabilecekleri bir web sitesi hazırlanmıştır. Bu kapsamda doğrulama amaçlı olarak sistem tarafından SGK No, GLN No ve E-Mail adresi verileri işlenmekte ve saklanmaktadır.


Belirtmek gerekir ki; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun 5. Maddesinin e) bendi gereğince reçetedeki kişisel verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızasının alınması zorunlu değildir:


“KVKK. MADDE 5-

 1. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
 2. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
  • a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  • b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
  • c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  • e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”

Kişisel verilerin aktarılması konusunda da aynı kanunun 8. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca açık rıza koşulu aranmamaktadır:


“MADDE 8-

 1. Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.
 2. Kişisel veriler;
  • a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,
  • b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.
 3. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.”

Kişisel verilerin işlendiği ilgili kişilerin hakları:

Eczacıların iş bu aydınlatma kapsamında KVKK’ nın 11. Maddesine göre hakları şunlardır:

 1. Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
  • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.”
 2. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.”